Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby:

Obec poskytuje informácie o cintoríne na území obce

 

Typy informácií:

  • Povinnosti nájmu hrobových miest a vypovedania nájomných zmlúv
  • Cenník
  • Návštevný poriadok

Obecný cintorín vo Vieske

 

Dôležité informácie pre občanov

 

Na základe Zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve z 3. marca 2010, podľa § 21, bod 1. právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.

V nájomnej zmluve v bode III sú povinnosti nájomcu hrobového miesta

  • dodržiavať ustanovenia Prevádzkového poriadku a Všeobecného záväzného nariadenia, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového alebo urnového miesta,
  • užívať hrobové alebo urnové miesto podľa nájomnej zmluvy.
  • uviesť hrobové alebo urnové miesto na svoje náklady do pôvodného stavu, ak vykoná zmeny na veci bez súhlasu prenajímateľa.

 

VZN obce Vieska  č.2/2006 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska. 

 

Aktuálne platný cenník, ktorý je prílohou prevádzkového poriadku pohrebiska Obce Vieska.

Nájomná zmluva, ktorá je prílohou prevádzkového poriadku pohrebiska Obce Vieska.

Vaše pripomienky a návrhy, týkajúce sa zlepšenia správy a činnosti cintorína, zasielajte priamo na adresu správcu cintorína Obec Vieska, Obecný úrad č. 38, 991 02 Dolná Strehová, alebo e-mailom: vieska@stonline.sk (s uvedením mena, adresy, e-mail a telefónneho čísla.)

Budeme sa snažit akýkoľvek problém vyriešiť v čo najkratšom období k Vašej spokojnosti.