Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Základná charakteristika obce Vieska

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Geografické údaje

Geografická poloha obce :  Obec Vieska leží v doline Tisovníckeho potoka, 15 km na severovýchod od mesta  Veľký Krtíš, vo vzdialenosti 27 km od mesta Lučenec. K obci Vieska patrí osada Lupín, kde žijú 4 občania.

Susedné  obce :   Dolná Strehová a  Slovenské  Kľačany.

Celková výmera územia obce :   3 312 232 m2.

Nadmorská výška : 188 m

Demografické údaje

Počet obyvateľov:  203

Národnostná štruktúra : Slovenská 95,69 %, Maďarská 1,44 % a Rómska 1,44 %                                      

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :

Rímskokatolícke 64,57 %, Evanjelické   21,97 %, bez vyznania 8,08 % a nezistené 5,38 %

Vývoj počtu obyvateľov : - údaje podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov :

Počet obyvateľov  v roku 1991 : 198 (z toho muži : 98, ženy: 100)

Počet obyvateľov  v roku 2001 : 209 (z toho muži : 106, ženy: 103)

Počet obyvateľov  v roku 2011 : 223 (z toho muži : 116, ženy: 107) 

Symboly obce

Erb obce:  zo spodného okraja modrého štítu vyrastajúce zlaté mlynské koleso v zníženej hlave štítu prevýšené troma zlatými, striebrokrídlymi včelami.

Vlajka obce: pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, modrej, bielej, žltej, modrej a žltej. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce: je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC VIESKA.