Elektronická úradná tabuľa Elektronická úradná tabuľa

Správne konania
Hlavná kontrolórka obce Vieska
Objednávky
Faktúry
Návrh VZN
Správy audítora
Záverečné účty obce
Výročné správy

Elektronická úradná tabuľa Elektronická úradná tabuľa