Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ:    Obec VIESKA
Adresa:                           Obecný  úrad Vieska č. 38
IČO:                                 00650749
Štatutárny zástupca:        Ing. Anna Makovníková
Emailové spojenie:          obecvieskavk@gmail.com, anna.makovnikova@vieska-vk.dcom.sk
Telefonický kontakt:        047/4897131, 0907814311

 

Na základe zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“), ustanovenia §60 ods.1 je prevádzkovateľ, orgán verejnej moci  povinný na svojom webovom sídle sprístupniť alebo poskytnúť informácie, ktoré sa týkajú dotknutej osoby (fyzická  osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú):

 

  1. svoje identifikačné údaje a kontaktné údaje,
  2. kontaktné údaje zodpovednej osoby,
  3. informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené,
  4. kontaktné údaje úradu,
  5. informácie o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
  6. informácie o práve žiadať od príslušného orgánu prístup k osobným údajom, ktoré sa dotknutej osoby týkajú, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania.